Princip rada gromobrana sa uređajem za rano startovanje

 

Akcija 1:
Koristeći lokalno električno polje koje stvara oluja, aktivira se uređaj koji proizvodi impulse visokih napona u elektrodama, prouzrokujući korona efekat.Akcija 2:
Ove elektrode su smeštene u Venturi cevi, koja usmerava impulse visokog napona prema šiljku. Impulsi proizvode uzlazni lider koji se upućuje prema silaznom lideru, što smanjuje vreme susreta. Sistem je samostalan i bez napajanja. Provodni šiljak je direktno povezan sa uzemljenjem, što obezbeđuje istovremeno sprovođenje munje.

 

Poluprečnik zaštitne zone izračunava se po sledećoj formuli:


Rp [m] – poluprečnik zaštitne zone u horizontalnoj ravnih [m]
h – visina šiljka Satelit + ESE, u odnosu na površinu koja se štiti

odnosno:ΔL [m] – napredovanje uzlaznog lidera
ΔT [μs] – vreme prednjačenjaR [m] – poluprečnik fiktivne sfere čela silaznog trasera, tj. udarno rastojanje, udaljenost na kojoj dolazi do aktiviranja uređaja za rano startovanje20 m za I nivo zaštite – najveći stepen zaštite
30 m za II nivo zaštite – visoki stepen zaštite
45 m za III nivo zaštite – uobičajeni stepen zaštite
60 m za IV nivo zaštite – najniži stepen zaštite